Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Menu przedmiotowe » Rekrutacja » 
Ostatnia aktualizacja: 27-12-2020 09:26:54

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

(dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

[5] Art. 10 RODO;

[6] Art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,

poz. 405);

[7] Art. 10 ust. 8a ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.).

……………………………………………………….. ………………………………………………………

(data) (czytelny podpis)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji

Kto przetwarza Państwa

dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej

Górze, reprezentowane przez Dyrektora mgr Aleksandrę Białęcką,

ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra

tel.: 68 325 50 11, adres e-mail: sp14@autograf.pl

Z kim mogą się Państwo

skontaktować?

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych:

 e-mail: inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl

 telefon: 880 100 323

 pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących pozostałej działalności jednostki.

W jakim celu i na jakiej

podstawie chcemy uzyskać

dane osobowe?

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane na

podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli

wyrażą Państwo na to zgodę[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie

Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku pozytywnego dla Pani/Pana zakończenia postępowania rekrutacyjnego, ale jeszcze

przed nawiązaniem stosunku pracy[5]:

- obowiązani jesteśmy do uzyskania informacji, czy Pani/Pana dane są zamieszczone w Rejestrze

Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym[6]

.

- jest Pani/Pan obowiązana/-y przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą braku

skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe[7]

.

Jakie mają Państwo

prawa?

Mają Państwo następujące prawa:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 prawo do usunięcia danych osobowych;

 prawo do przenoszenia danych osobowych;

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są

zbierane na podstawie zgody);

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Komu przekazujemy

Państwa dane osobowe?

Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą

udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Jaki będzie czas

przetwarzania danych?

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do

zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, dane osobowe będą przetwarzane w

kolejnych naborach pracowników.

Czy muszą Państwo podać

dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przetwarzanie informacji czy Pani/Pana dane są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na

Tle Seksualnym jest obowiązkowe[5] w przypadku pozytywnego dla Pani/Pana zakończenia

postępowania rekrutacyjnego.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Czy decyzje zapadają w

sposób automatyczny?

W procesie zatrudnienia żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie są budowane żadne

profile.

Czy dane będą przekazane

poza Polskę?

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.